Blog

Gebruik je zintuigen om je gedachten te stoppen.

Bij de sensatie blijven, de fysieke, lichamelijke ervaring is één van de krachtigste oefeningen die er is. Dat heb ik gemerkt tijdens het werken met anderen en door deze oefening zelf te doen.

Het is een eenvoudige oefening, en tegelijkertijd ook een moeilijke.

Wanneer we openstaan voor de directe ervaring, brengt het ons in een staat van bewustzijn in het moment. Door alle zintuigen met elkaar te verbinden kunnen we de weg terug vinden uit het doolhof van gedachten. Dit betekent dat je je weg terug kunt vinden wanneer je vastzit in herinneringen aan het verleden of projecties naar een mogelijke toekomst.

Je kunt dit doen door je aandacht te verleggen naar wat je NU in je lichaam voelt, wat je NU ruikt, wat je NU hoort, wat je NU proeft, en als je je ogen open houdt, ook wat je zie NU.

NU is het moment van mogelijkheden.

In sommige spirituele praktijken is het enige moment.

Vaak leiden onze gedachten ons echter naar het verleden of de toekomst.

Wanneer we emoties ervaren, zijn we één stap verwijderd van directe ervaring. Wat we doen is een directe ervaring labelen en deze verstandelijk beredeneren met wat we uit eerdere ervaringen hebben geleerd. Voordat we ons er bewust van zijn, roept dit verhalen op die we aan deze emoties hebben gekoppelt. Hierbij worden de emoties en gedachten vaak krachtiger. Op dat moment ervaren we de werkelijke emotie niet. Wat we ervaren is niet het verdriet omdat we nu ergens verdrietig over zijn. Wat we ervaren is het verdriet om het feit dat we verdrietig zijn of we proberen het verdriet te begrijpen of we vergelijken het met alle andere momenten waarin we eerder verdrietig hebben gevoeld.

Als je ooit hebt geprobeerd volledig aanwezig te blijven bij je ervaring in het moment, dan weet je misschien dat alles constant verandert. Elk moment.

Het vereist echt aanwezig zijn en nieuwsgierig zijn om te zien en te voelen wat er werkelijk is op elk moment.

De transformaties die plaatsvinden door mensen die aanwezig blijven met sensaties of zintuiglijke input zijn verbazingwekkend.

Moeilijke emoties die je leven een lange tijd zwaar hebben gemaakt, worden plotseling draaglijk, zo niet zelfs fascinerende materie voor verdere onderzoek en beschouwing. Gedachten waar je mee vastzit en die gepaard gaan met emoties kunnen verpulveren, veranderen, verdwijnen of je realiseert je ineens dat het niet meer dan gedachten zijn.

Sensaties in het lichaam.

Wees creatief bij het onderzoeken van een emotie, ervaar waar in het lichaam het iets verandert, hoe het voelt. Kun je de vorm, kleur, vorm of textuur beschrijven… Wees nieuwsgierig en blijf alle verschuivingen en veranderingen ervan observeren, ook de hele kleine.

Probeer niets te veranderen! Vaak proberen we onze ervaringen direct te veranderen, zonder ze volledig te voelen of te ervaren. De geest neemt het voortouw bij het ervaren van een emotie en bestempelt deze als goed of slecht, positief of negatief. Dan worden we verleid om iets te doen, naar de emotie toe of ervan af, afhankelijk van ons oordeel.

Door bij de ervaring te blijven en deze te beschrijven, zal de geest daarmee bezig zijn en niet in staat zijn om de leiding te nemen in de ervaring.

Zo simpel. Toch zo moeilijk.

Een fantastische gewoonte om te ontwikkelen en een mooie meditatieve beoefening.

English article

Use your senses to stop the mind chatter

When I work with people or when I do the work myself I have discovered that staying with the sensation, the physical, bodily experience is one of the most powerful practices there is. It is a simple practice, and yet also a hard one.

When we connect to the direct experience it brings us into present moment awareness. We can find our way back when we have gotten lost in the mind, lost in thoughts by connecting all our senses. This means finding your way back from being trapped in memories of the past or projections into a possible future. By doing this you will redirect your attention to what you can feel in your body NOW, what you’re smelling NOW, what you’re hearing NOW, what you’re tasting NOW, and if you keep your eyes open, also what you’re seeing NOW.

NOW is the moment of potentiality.

In some spiritual practices, the only moment.

But often our thoughts are leading us into the past or future.

When we experience emotions, we are one step removed from direct experience. What we are doing is labeling a direct experience and fitting it into a mental framework we have learned from earlier experiences. Before we are aware this brings up stories we have attached to these emotions. Within this the emotions and thoughts are often growing more powerful. At that point we don´t really experience the actual emotion. What we are experiencing is the not the sadness, because we now are sad about being sad or trying to understand the sadness or see it through all the other moments I have ever felt sad before.

If you have ever tried to stay fully present to your experience in present time, you may realize that everything is constantly changing. Each and every moment.

It requires really being present and curious to see and feel what is truly here in each moment.

The transformations that happen by people staying present with sensations or sensorial input is amazing.

Difficult emotions that have been hard on you for a long time suddenly become bearable if not even fascinating objects for further exploration and inquiry. Thoughts that you have been stuck with and that are accompanied by emotion may pulverize, change, disappear or you may realise they are nothing more than just thoughts.

Sensations in the body

Get creative. When detecting an emotion, experiencing where in the body it changes something, what does it feel like. Are you able to describe its shape, colour, form or texture… Be curious and keep observing all the tine shifts and changes of it.

Don´t try to change anything, which is also a hard thing to do! Often we try to change our experiences immediately, without feeling or experiencing them fully. The mind takes the lead in the experience of an emotion, labeling it good or bad, positive or negative. Than we are seduces into doing something, moving towards the emotion or away from it depending on our judgment.

By staying with the experience and describing it the mind will be ocupied with that and not able to take the lead in the experience.

So simple. Yet so hard.

A fantastic habit to develop and a beautiful meditative practice.